คัดค้านการให้เลิกใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์

คัดค้านการให้เลิกใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์

ที่มาของการคัดค้าน

      อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ และ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน นาย ณรงค์ชัย อัครเศรณี มีแนวนโยบายให้กระทรวงการคลัง

ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต ณ หัวจ่ายสถานีปั้มแก๊ส LPG อีกลิตรละ 3-5 บาท และ

กระทรวงคมนาคมปรับขึ้นภาษีรถยนต์ เฉพาะรถระบบแก๊ส LPG (แต่ปรับลดภาษี

รถยนต์ NGV)

.

doeb_thai

.

อีกทั้ง พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า (คสช) ให้สัมภาษณ์

แสดงแนวคิด แผน ไม่สนับสนุนการใช้แก๊ส LPG ในภาคขนส่ง ภายใน 2 ปี

ซึ่งแนวความคิด ได้สร้างผลกระทบในทันทีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของสิทธิ

การเลือกใช้พลังงานเชื้อเพลิง ทั้งภาคประชาชนที่ใช้รถยนต์โดยสารทั่วไป

ค่าครองชีพ การจ้างงาน และการขนส่งเชิงพาณิชย์ทั้งระบบ

.

4

.
      ก๊าซ LPG ที่ใช้ในรถยนต์เป็นที่นิยมใช้อยู่แล้วในต่างประเทศรวมทั้งไทย

มายาวนาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนน้ำมันที่สะอาดกว่า

ลดค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลหลายประเทศช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการติดตั้ง

ลดภาษีสรรพสามิตตามการปล่อยก๊าซพิษทางอากาศ เป็นต้น

.

ก๊าซ LPG สามารถผลิตได้เองภายในประเทศและเพียงพอกับการใช้งานของ

ประชาชนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดอัตราเงินเฟ้อ

และยังมีพอสำหรับภาคอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี หากไม่พอใช้ รัฐควรเปิดเสรี

ให้มีการนำเข้าและปรับราคาตามกลไกตลาด และให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใน

เลือกใช้พลังงานโดยไม่มีการชี้นำ หรือ กีดกันไว้ให้ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง

อย่างไม่เป็นธรรม

.

       ก๊าช LPG นั้น มีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าน้ำมันเบนซินและดีเซล

เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่น และจากกระบวน

การแยกก๊าซในโรงแยกก๊าซ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่พบและผลิตได้ในประเทศ

จากข้อมูลการผลิตและสรรหา LPG ของกระทรวงพลังงานในปี 2557 ที่

พบว่า ประเทศไทยสามารถผลิตและสรรหาก๊าซ LPG ได้จาก 3 แหล่งสำคัญ คือ

 

 
ข้อมูลการผลิตและสรรหา LPG ของกระทรวงพลังงานในปี 2557
โรงกลั่นน้ำมัน 1.854 ล้านตัน คิดเป็น 25%
โรงแยกก๊าซ 3.640 ล้านตัน คิดเป็น 48%
รวมผลิตได้ในประเทศ 5.494 ล้านตัน คิดเป็น 73%
นำเข้าจากต่างประเทศ 2.032 ล้านตัน คิดเป็น 27%
รวมทั้งหมด 7.526 ล้านตัน

.

ในขณะที่ ปริมาณการใช้ ก๊าช LPG มีสัดส่วนดังนี้
ภาคปิโตรเคมี 2.776 ล้านตัน คิดเป็น 37%
ภาคครัวเรือน 2.188 ล้านตัน คิดเป็น 29%
ภาคยานยนต์ 1.974 ล้านตัน คิดเป็น 26%
ภาคอุตสาหกรรม 0.576 ล้านตัน 0.576 ล้านตัน
รวมปริมาณการใช้ภาคประชาชน 4.162 ล้านตัน น้อยกว่าผลิตภายในประเทศ

.

สมควรหรือไม่สมควรก็พิจารณากันให้ดี ใครจะคัดค้านนโยบายนี้ ก็ร่วมลงชื่อ

ที่ลิงค์ด้านล่างสีแดงนี้ได้เลย

ร่วมลงชื่อคัดค้านการให้เลิกใช้แก๊ส LPG ในรถยนต์

.

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการคัดค้าน

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจก๊าชรถยนต์ไทย

 .

 main_logo

ที่มา http://www.tagba-thai.com/

 

[wpdevart_like_box profile_id=”362012327247695″ connections=”6″ width=”300″ height=”300″ header=”0″ locale=”en_US”]